Pravila nagradne igre “Ženska liga podarja dres Mateje Zver”

S tem besedilom se določijo pravila in pogoji sodelovanja udeležencev ter izvedba nagradne igre »Ženska liga podarja dres Mateje Zver«, ki ga na socialnem omrežju Facebook prireja organizator nagradne igre.

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizator nagradne igre je spletna stran Ženska liga, (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je promocija slovenskega ženskega nogometa in spletne strani Ženska liga, povečevanje zadovoljstva obstoječih ter pridobivanje novih uporabnikov organizatorja nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

Udeleženec nagradne igre »Ženska liga podarja dres Mateje Zver« je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na načine, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Za ožje družinske člane se za namene tega nagradne igre štejejo zakonci oziroma zunajzakonski partnerji in otroci. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na ta pravila in pogoje. Udeleženec s sodelovanjem jamči, da so vsi posredovani podatki pravilni in resnični.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri »Ženska liga podarja dres Mateje Zver« lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, v nagradni igri sodeluje z všečkanjem Facebook profila Ženska liga, všečkanjem in deljenjem videa ter s komentarjem pod objavo, v katerem označi še eno osebo, ki spremlja ženski nogomet.

Način sodelovanja je povezan s točno določenim nagradnim skladom, kot to izhaja iz 6. točke teh pravil. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka od nedelje, 13. decembra 2020 od 17.30, do vključno nedelje, 18. decembra 2020 do 19. ure. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre je glavna nagrada dres Mateje Zver.

Nagrado podeljuje organizator nagradne igre.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje bo potekalo v nedeljo, 20. decembra 2020, ob 20.00. Žrebanje ne bo javno. Med udeleženci se bo s pomočjo računalnika naključno izžrebalo nagrajenca, ki bo prejel nagrado iz prejšnje točke teh pravil.

V žrebanju se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo organizator nagradne igre prejel do vključno 20. decembra 2020, do 19. ure. Pri tem se šteje, da je organizator nagradne igre prejel prijavo pravočasno. Nepravočasne prijave in prijave, ki ne izpolnjujejo bistvenih pogojev iz teh pravil, se pred žrebanjem izločijo.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani facebook.com/zenskaligasi, Twitter profilu twitter.com/zenskaligasi in Instagram profilu instragram.com/zenskaliga_si najkasneje do nedelje, 20. decembra 2020, do 22. ure.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba:

– ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili,
– ne spoštuje teh pravil,
– ni podala svojih resničnih podatkov.

Če se navedeno ugotovi tekom žrebanja, komisija izžreba drugega udeleženca.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo najkasneje v roku sedmih delovnih dni po zaključku žrebanja o nagradi obveščen tudi preko zasebnega Facebook sporočila, ki ga je navedel navedli ob prijavi.

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če do 31. decembra 2020 organizatorju pošlje potrditev sprejema nagrade in morebitne ostale podatke, potrebne za prevzem nagrade, in sicer z elektronskim sporočilom na naslov info@zenskaliga.si.

Če organizator pisne potrditve v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ne prejme do 31. decembra 2020, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

Organizator nagradne igre bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre vse njihove posredovane osebne podatke obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, ter kasnejše marketinške aktivnosti. Podatke posredovane ob nagradni igri bo organizator skrbno varoval.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev tudi izrecno soglašajo, da jih lahko organizator nagradne igre z uporabo različnih komunikacijskih kanalov obvešča o storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih spletne strani zenskaliga.si, pod blagovno znamko Ženska liga.

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da nam to sporoči na elektronski naslov info@zenskaliga.si.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci nagradne igre s komentarjem pod Facebook objavo o nagradni igri potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri »Ženska liga podarja dres Mateje Zver«, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno, oziroma za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletni strani Ženska liga.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev sodelovanja bo organizator nagradne igre udeležence obvestil z objavo na spletni strani Ženska liga.

Za vse morebitne spore iz naslova tega nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno okrajno sodišče v Lendavi.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro: info@zenskaliga.si

V Lendavi, 13. december 2020

Ženska liga